x
LotusTajhiz

سنجش و اندازه گیری

سنجش و اندازه گیری

کلر و ph چقدر درباره آنها میدانید

کلر چیست؟

کلر یک عنصر شیمیایی با عدد اتمی 17 و جرم مولکولی 35.5 است. به طور طبیعی به شکل معدنی درکلرید سدیم (نمک معمولی) و سایر نمک ها یافت می شود.

کلر مصنوعی به صورت تجاری از طریق الکترولیز محلول کلرید سدیم تولید می شود.

کلر آزاد  ( Free Chlorine )

کلر آزاد، پس از حل شدن کلر در آب ، دو ترکیب شیمیایی که هر دو ضدعفونی کننده قوی هستند  بسته به مقدار pH  آب می توانند در آب بوجود آیند که به آنها کلر آزاد گفته می شود :

 • هیپوکلرو اسید ( HOCl )
 • یون هیپوکلریت (OCl -  )
 • کلرزنی  (Chlorination)

کلرزنی فرآیندی است که در آن  از ترکیبات کلرآزاد جهت گندزدایی و سالم سازی آب استفاده می شود.   کلرزنی روشی متداول برای سالم سازی آب با داشتن حداقل بار آلودگی مواد آلی و غلظت کم میکروارگانیسم ها است.  همچنین کلرزنی به منظور کنترل طعم و بو، جلوگیری از رشد جلبک، حذف آهن و منگنز، از بین بردن سولفید هیدروژن، سیانید و بهبود انعقاد استفاده می شود.

کلرامین (کلر ترکیبی)   (Chloramine (Combined Chlorine)  )

هنگامی که کلر به آب حاوی مواد ازت دار اضافه می شود، کلرامین تشکیل می شود. واکنش کلر با آمونیاک می تواند بر اساس استراتژی تصفیه آب خواسته یا ناخواسته باشد. بسته به اینکه چند اتم هیدروژن در مولکول های آمونیاک با اتم های کلر جایگزین می شوند، سه گونه مختلف کلرامین می توانند تشکیل شوند:

 • مونوکلرامین
 • دی کلرامین
 • تری کلرید نیتروژن

کلرامیناسیون  ( Chloramination )

کلرامیناسیون یک فرآیند تصفیه و گندزدایی آب است که از مونوکلرامین به عنوان گندزدایی کننده هدف استفاده می کند. کلرامین ها در مقایسه با کلر آزاد واکنش پذیری کمتری دارند و با ناخالصی های مختلف موجود در آب خام، به ویژه مواد آلی، با شدت کمتری واکنش نشان می دهند. این منجر به تشکیل محصولات جانبی ضد عفونی سرطان زا (DBP  )به ویژه تری هالومتان ها ( THMs ) می شود. این یکی از مهم ترین عواملی است که در تقاضا برای جایگزینی کلرزنی آزاد با کلرآمینه نقش دارد. همچنین، کلرامین ها تقاضای مواد گندزدایی کننده قابل ملاحظه کمتری ایجاد می کنند که به طور قابل توجهی مصرف کلر را کاهش می دهد تا کل باقیمانده کلر مطلوب در آب حفظ شود، که هزینه تصفیه را کاهش می دهد.

 pH چیست و چه چیزی را اندازه گیری می کند؟ 

pH اندازه گیری فعالیت یون هیدروژن در محلول است. آب خالصی که دارای تعادل مساوی از یون های هیدروژن مثبت (H +) و یون های هیدروکسید منفی (OH -) است، دارای pH خنثی است.

 1. محلول هایی با غلظت یون هیدروژن (H +) بیشتر از آب خالص اسیدی هستند و PH کمتر از 7 دارند.
 2. محلول هایی با غلظت یون هیدروکسید (OH -) بیشتر از آب، بازی (قلیایی) و دارای pH بیشتر از 7 هستند.

چرا pH آب را پایش کنیم؟

اندازه گیری pH یک مرحله کلیدی در بسیاری از فرآیندهای آزمایش و تصفیه آب است:

 • تغییر در سطح pH آب می تواند رفتار مواد شیمیایی موجود در آب را تغییر دهد.
 •  pH  بر کیفیت محصول و ایمنی مصرف کننده تأثیر می گذارد. تغییرات pH می تواند طعم، رنگ، ماندگاری، ثبات محصول و اسیدیته را تغییر دهد.
 • pH  نامناسب آب لوله کشی می تواند باعث خوردگی در سیستم توزیع شود و به فلزات سنگین مضر اجازه شسته شدن را بدهد.
 • مدیریت محیط های pH آب صنعتی به جلوگیری از خوردگی و آسیب به تجهیزات کمک می کند.
 • در محیط های طبیعی، pH می تواند گیاهان و حیوانات را تحت تاثیر قرار دهد.

9/13/2023 11:30:55 AM

سنجش و اندازه گیری