سنجش PH

سنجش PH

سنجش pH آب برای تعیین اسیدی یا قلیایی یک محلول به کار می رود. که با قرص سنجش PH،پور سنجش PH، و کیت سنجش PH امکان پذیر است.

سنجش ph آب برای تعیین اسیدی یا قلیایی یک محلول به کار می رود. یون +عامل اسیدی و یون -OH عامل بازی یا قلیایی می باشد. چنانچه این دو یون با هم ترکیب شوند، آب را بوجود می آورند که نه خاصیت اسیدی دارد و نه خاصیت قلیایی و خنثی می باشد. خنثی به این معنی می باشد که تعداد دو یون مذکور در یک محلول به یک اندازه می باشد و محلول به حالت تعادل درآمده است. اگر به هر علتی میزان دو یون مذکور در محلول تغییر کند، محلول از نظر اسیدی یا قلیایی بودن تغییر می کند. عملاً برای مشخص کردن اسیدی یا قلیایی بودن یک محلول، میزان یون +H  را در محلول به عنوان PH می سنجیم و بر روی اسیدی یا قلیایی بودن محلول قضاوت می کنیم.

PH در بسیاری از جنبه های مهندسی محیط زیست نقش مهمی ایفا می کندبسیاری از واکنش هایی که بر کیفیت آب تاثیر می گذارند به پی اچ بستگی دارند. در تصفیه آب و فاضلاب ، پی اچ روی کارایی فرآیند های شیمیایی و میزان مصرف مواد شیمیایی لازم در آنها و نیز کنترل فرآیند های زیستی تاثیر گذار است.

افزایش ناگهانی در pH آب بخاطر رشدهای جلبکی در نتیجه کلرزنی غیر مداوم یا غیر کافی اتفاق می افتد. نگهداری کلر آزاد باقی مانده در استخر شنا در تمام اوقات از رشد جلبک ها جلوگیری می نماید. به همین دلیل اندازه گیری و سنجش PH آب امر مهم محسوب می شود.

برای سنجش  ph، قرص سنجش ph صورت بسته های 100 تایی، پودر سنجش ph، نوار سنجش ph به صورت بسته های 100 تایی و کیت سنجش ph وجود هستند.

6/18/2024 11:47:04 AM

جزئیات محصول


سنجش PH